1. Fra hytter og eneboliger til større offentlige og private bygg

Kontoret har bl.a. erfaring fra hytter, eneboliger, små og store boliganlegg, barnehager, skoler, sykehjem, museer, div. kulturbygg.

Følgende faser inngår normalt i en byggeoppgave:
• innledende mulighetsstudier
• skisseprosjekt
• forprosjekt
• hovedprosjekt _ søknad om tillatelse ( i et eller flere trinn)
• detaljprosjekt _ grunnlag anbudskonkurranse
• produksjonstegninger
• oppfølging i produksjonsfasen
• overtakelse _ garantibefaring

Stadiene i en byggeprosess er de samme for større og mindre byggeoppgaver.
Oppdragsgiver kan velge et stadium i prosessen av gangen etter nærmere avtale.

2. Reguleringsplanarbeid

div.A utfører:
• innledende mulighetsstudier_ plan & designkonkurranser _parallelloppdrag
• utarbeidelse av reguleringsplan med tilhørende dokumenter.

3. Deltagelse i plan- og designkonkurranser

div.A arkitekter har deltatt i ca. 160 plan- og design/arkitektkonkurranser og har i snitt vunnet ca. 1 av 5 slike konkurranser.
Alle våre større byggverk er et resultat av slike 1.plasser.

4. Deltagelse i parallelloppdrag

div.A deltok bl.a.i sin tid i parallelloppdrag om utforming av Bjørvika og Fornebu.
• div.A har lang erfaring i å omsette byggherrens romprogram i konkrete arealeffektive, funksjonelle, økonomiske og energieffektiveløsninger.
• div.A tilbyr tett dialog med bruker / byggherre i alle faser av et prosjekt.
• div.A benytter en rekke hjelpemidler i designprosessen, dvs. bl.a. diagrammer, skisser, digitale 3d modeller og fysiske modeller.
• div.A samarbeider med andre konsulenter når det gjelder kostnadsoverslag/beskrivelser, landskapsarkitektur og evnt. andre, nødvendige fag etter næremre avtale.
• div.A kan tilby honorar etter medgått tid såvel som faste prisr, fase for fase.